Mriganka Basu Roy Chowdhury

Mriganka Basu Roy Chowdhury

Mriganka Basu Roy Chowdhury

Email
mriganka_brc@berkeley.edu
Program
Statistics Ph.D. Program
Year Entered Program
2021