Zhuang Qi

Zhuang Qi

Phone
+86 18518637064
Email
zhqi@berkeley.edu
Degrees
B.S., Statistics, University of Minnesota Twin Cities, 2013
Year Graduated
2015